Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Tư, 15/12/2021, 11:06 [GMT+7]
    Ngày 13/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung của Quyết định 468/QĐ-TTg (phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).
 
    Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Chính phủ tới các bộ, ngành, cơ quan, UBND cấp tỉnh và các chuyên gia với trên 7.000 đại biểu tham dự tại hơn 600 điểm cầu.
 
Hội nghị tập huấn được phát trực tuyến tới 600 điểm cầu
Hội nghị tập huấn được phát trực tuyến tới 600 điểm cầu
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau gần 3 năm thực hiện Nghị định 61/20218/NĐ-CP, có 59 địa phương tổ chức trung tâm dịch vụ hành chính công; 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết hồ sơ có sự cải thiện rõ rệt, hầu hết các địa phương tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 90%.
 
    Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua có một số hạn chế như việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống một cửa điện tử để sử dụng lại hồ sơ, giấy tờ điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận,… chưa được thực hiện. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn chỉ thuần túy xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ quan. Chưa có quy định về lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính, dẫn đến việc lúng túng, thiếu thống nhất, chậm trễ trong thực hiện số hóa. Việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, song chưa cung cấp thông tin kịp thời cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực…
 
    Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện cơ chế một cửa thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có 5 điểm mới, đó là gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin; hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu về hệ thống giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đại biểu cũng đã thảo luận và nghe Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan giải đáp các vướng mắc về lộ trình kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại mô hình một cửa cấp bộ, số hóa tài liệu giấy, các bản vẽ chuyên ngành, mô hình tổ chức bộ phận một cửa… Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, thống nhất, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
                                                                                           Lê Sơn
.