Thành phố Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí

Thứ Sáu, 03/12/2021, 11:08 [GMT+7]
    Ngày 01/12, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.
 
    Chương trình Hội nghị "Bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" nằm trong đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Thực hiện Nghị quyết 861/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 5473/2019 về triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Mục tiêu chung của Kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Cùng với đó, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. Một trong những mục tiêu cụ thể là hình thành trên phạm vi toàn thành phố văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
 
    Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã nghe thông tin về phòng, chống tham nhũng thông qua 2 chuyên đề: (1) Quán triệt hệ thống quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của báo chí; (2) Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; định hướng vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng.
 
    Báo chí có vai trò rất lớn trong việc phát hiện dấu hiệu tham nhũng; đấu tranh chống tham nhũng; phản biện, góp ý hoàn thiện pháp luật về chống tham nhũng. Báo chí cũng có vai trò trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách để nâng cao ý thức tuân thủ, đấu tranh, phòng ngừa. Qua Hội nghị tập huấn, góp phần đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.
                                                                                                P.V
.