Bình Định: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, học sinh và các tầng lớp nhân dân

Thứ Ba, 14/12/2021, 05:49 [GMT+7]
    Thực hiện Đề án 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là ngành, địa phương, đơn vị) phổ biến quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.
 
Bình Định mở nhiều lớp tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng
Bình Định mở nhiều lớp tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản khác để chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN hằng năm như: Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/5/2019 về triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 26/5/2021 về thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn bản số 3129/UBND-NC ngày 01/6/2021 về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 2021 của UBND tỉnh.
 
    Năm 2019, tất cả các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt, ban hành kế hoạch để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Chính trị tỉnh lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  và kiến thức quản lý Nhà nước của Nhà trường.
 
    Theo đó, 96% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức. 77% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 87% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 73% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
                                                                                                      P.V
.