Vĩnh Long: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 07/12/2021, 05:53 [GMT+7]
    Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và Nhân dân trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Từ năm 2019-2021, thông qua các kênh phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử, báo.., đã thực hiện việc xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.Cụ thể: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long xây dựng 76 chuyên mục phát sóng trên chuyên mục vì an ninh tổ quốc (Chương trình thời sự trên sóng phát thanh đã phát sóng 695 tin và 266 bài ); Báo Vĩnh Long (tuyên truyền trên báo in: 5 tin, 5 bài; trên trang thông tin điện tử: 42 tin, 124 ảnh); Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao cấp huyện (tuyên truyền 710 tin, 236 bài, phát sóng trong các chương trình thời sự và các chương trình Chính sách pháp luật, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng).
 
Công bố quyết định thanh tra về thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống thanh nhũng tỉnh Vĩnh Long
Công bố quyết định thanh tra về thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống thanh nhũng tỉnh Vĩnh Long
    Đội văn nghệ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức 221 buổi văn nghệ quần chúng, phục vụ 107.673 lượt người xem, thông qua hoạt động biểu diễn đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng… 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã biên soạn và phát hành 31.983 tài liệu ấn phẩm và 9.700 tờ gấp, 38.900 quyển tin tư pháp, để phục vụ việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; xây dựng, quản lý và khai thác 722 tủ sách pháp luật, 107 kệ sách pháp luật, 306 phòng đọc sách với 186.950 đầu sách, tài liệu pháp luật, trong đó, có pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nói chung và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Việc tổ chức các hoạt động văn hóa lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính của các cá nhân tiêu biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đa dạng, phong phú, bằng nhiều hình thức, cụ thể như: Thư viện tỉnh lưu trữ phục vụ bạn đọc 107 tên sách, 18 tài liệu điện tử, 259 bản sách tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, tấm gương đạo đức, liêm chính của các cá nhân. Thực hiện luân chuyển sách về cơ sở 156 điểm, với 174.200 bản sách; Tổ chức 33 cuộc trưng bày triển lãm sách, với 19.354 quyển, 240 tờ tạp chí (có sách về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức, liêm chính của các cá nhân), thu hút trên 9.018 lượt người xem.
 
    Qua tuyên truyền, phổ biến đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và Nhân dân trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng từng bước đi vào nền nếp, thực chất và có chiều sâu; góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Việc thực hiện các mục tiêu của Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về công tác phòng, chống tham nhũng, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; tạo được lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
                                                                                                Nguyễn Hiên
.