Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ Sáu, 01/11/2019, 06:50 [GMT+7]
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh Nghị quyết số 35-NQ/TW là Nghị quyết quan trọng của Đảng; nội dung của Nghị quyết tác động trực tiếp đến từng cán bộ, đảng viên.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Do có sự tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng không ít cán bộ, đảng viên, dẫn đến nhận thức lệch lạc, trái chiều về các quan điểm, tư tưởng của Đảng; làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và nhận thức của đảng viên. Do đó, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
    Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị tập trung, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Báo cáo viên để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới đối với từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
    Tại hội nghị, toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
    Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
 
    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.
 
    Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
 
    Sau hội nghị, lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc có kế hoạch để triển khai từng nội dung cụ thể của Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bảo đảm thực chất, hiệu quả.              
                                                                             Trường Giang
.