Thanh tra Chính phủ: Ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật năm 2019"

Thứ Tư, 30/10/2019, 19:35 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2019”.
Kế hoạch nhằm góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và của nhân dân nói chung.
 
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2019”
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2019”
    Theo đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Ngày Pháp luật năm 2019.
 
    Theo kế hoạch, một số nội dung, hình thức hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật năm 2019 qua khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.
 
    Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tọa đàm với nội dung “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ tốt hoạt động của ngành Thanh tra”; viết, đưa tin, bài về Ngày Pháp luật trên Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.
                                                                                      Hương Giang
.