Đà Nẵng: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 13/03/2024, 05:49 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 05/3/2024). Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 15/12 của năm đánh giá.
 
    Đối tượng đánh giá bao gồm: Các quận, huyện thuộc UBND thành phố; các sở, ban, ngành của thành phố và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.
 
 Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thành ủy Đà Nẵng
Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thành ủy Đà Nẵng
    Nội dung đánh giá gồm: Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng. 
 
    Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận có tổng điểm 100 với 4 nhóm tiêu chính đánh giá: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (25 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (40 điểm); Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (30 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (5 điểm). Riêng các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố có tổng điểm đánh giá là 92 điểm.
 
    Việc đánh giá bảo đảm khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; căn cứ vào Bộ chỉ số và Tài liệu chứng minh về công tác phòng, chống tham nhũng của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.
 
    Về phương pháp tổ chức đánh giá được triển khai thông qua việc thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá; báo cáo kết quả đánh giá theo đề cương hướng dẫn; tự đánh giá bằng cách chấm điểm và xây dựng báo cáo đánh giá; tổng hợp điểm tự đánh giá từng nội dung vào Bảng tổng hợp; thuyết minh chi tiết kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị trong năm đánh giá theo hướng dẫn; Tài liệu, số liệu minh chứng minh; gửi Báo cáo kết quả đánh giá và các phụ lục kèm theo về UBND thành phố; phối hợp, giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Thanh tra thành phố.
 
    Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm ban hành văn bản triển khai việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố; xác định thời kỳ đánh giá, thời hạn nộp báo cáo và hồ sơ đánh giá của các đơn vị. Trường hợp cần thay đổi Bộ chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.
 
    Đồng thời, thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác đánh giá. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, làm rõ, thẩm tra Báo cáo đánh giá của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố. Tổng hợp kết quả, tham mưu UBND thành phố công bố kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.
Hương Giang
.