Tuyên Quang: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thứ Tư, 06/03/2024, 01:20 [GMT+7]
    Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức, công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính.
 
    Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã ban hành 299 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc tự chấm điểm hàng tháng xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí của Bộ Nội vụ. 
 
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang xử lý hồ sơ trực tuyến
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang xử lý hồ sơ trực tuyến
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022-2030, nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến cơ sở.
 
    Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện có hiệu quả; lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền gắn cải cách hành chính với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng chuyên mục đăng tải, phát sóng hàng tuần trên Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
    Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của địa phương; từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên thông qua việc thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Hiện nay, toàn tỉnh đã cung cấp 1.844 thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 50,5%; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã đáp ứng yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khả năng tương tác thuận tiện, trực tuyến với cơ quan nhà nước trong các hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ số; góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
P.V
.