Bình Thuận: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính

Thứ Hai, 11/03/2024, 01:46 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ. Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và thực tiễn của địa phương. Kết quả, các cấp, các ngành đã tham mưu trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 53 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 30 Quyết định và 23 Nghị quyết).
 
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Bình Thuận
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Bình Thuận
    Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, ban hành và thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo đúng quy định... Cụ thể, trong năm đã công bố 53 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và thay thế 463 thủ tục, rút ngắn thời gian so với quy định với 36 thủ tục; duy trì công khai đầy đủ, kịp thời 1.836/1.836 thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử, công khai thông qua mã QR code tại bộ phận một cửa các cấp. Mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã duy trì nền nếp và được tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ...
 
    Việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ, công việc từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tổ chức, cá nhân. Các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết, theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính.
 
    Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa sâu sát với tình hình thực tiễn; chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá để cải thiện các tiêu chí liên quan chỉ số cải cách hành chính nên kết quả đánh giá đạt được còn thấp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, kịp thời; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn vẫn còn cao, nhất là hồ sơ lĩnh vực đất đai, gây phiền hà làm ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, tổ chức...
 
    Năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch, giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị mình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục…  
 
    Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cải cách hành chính; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm những công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ...
 P.V
.