Quảng Nam: Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2024

Thứ Bảy, 09/03/2024, 03:37 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2024.
 
    Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2022-2025. Rà soát 100% thủ tục hành chính nội bộ đã công bố, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
 
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Nam
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Nam
    Thực hiện tốt việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, bảo đảm các thủ tục hành chính được ban hành đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất.
 
    Kịp thời tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.
 
    Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
    Chủ động rà soát, đánh giá các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.
 
    Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, kéo dài.
P.V
.