Kiên Giang: Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng nền hành chính hiện đại

Thứ Hai, 21/06/2021, 05:35 [GMT+7]
    Những năm gần đây, tỉnh Kiên Giang đã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.
 
    Công tác đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính gắn số hóa; sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thời gian tới. 
 
Hội nghị trực tuyến về phân tích Chỉ số Năng lực cạnh tranh, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Kiên Giang
Hội nghị trực tuyến về phân tích Chỉ số Năng lực cạnh tranh, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Kiên Giang
    Năm 2021, tỉnh tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phối hợp bộ, ngành Trung ương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công tỉnh phục vụ xác thực, định danh, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
 
    Phấn đấu đến năm 2022, tỉnh tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% bộ phận một cửa cấp huyện, 30% bộ phận một cửa cấp xã; hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh đề ra mục tiêu tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó do cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ, có giá trị tái sử dụng. 
                                                                                                     P.V
.