Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ Sáu, 18/06/2021, 08:22 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 2464/UBND-KSTT yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
    Thực hiện tốt công tác thể chế, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước tại tỉnh.
 
    Rà soát và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính  và các quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp để tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  . Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính  . Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Đẩy mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
                                                                                              P.V
.