Lào Cai: Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ Hai, 14/06/2021, 06:04 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo Chỉ thị, giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, có những nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính được xếp thứ hạng cao so với mặt bằng chung của cả nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của tỉnh, nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu của doanh nghiệp, như: đội ngũ công chức, viên chức một số đơn vị còn thiếu tính chuyên nghiệp, một bộ phận gây khó khăn, phiền hà, chưa đề cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; chất lượng tham mưu, đề xuất, điều hành xử lý công việc của một số đơn vị chưa cao, một số công việc được giao chưa được triển khai đúng tiến độ...
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục, có đổi mới, sáng tạo, theo định hướng trong triển khai cải cách hành chính của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Duy trì và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.
 
    Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính; phải xác định mọi việc vì lợi ích thiết thực, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của cải cách hành chính. Lấy kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị theo nguyên tắc kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu tập thể đó không cao hơn kết quả đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của đơn vị trong năm đánh giá.
Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính còn rườm rà, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính đặc biệt là các thủ tục hành chính có tần xuất thực hiện nhiều. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đã việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp từ đó hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu và tăng cường tính công khai, minh bạch.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
                                                                                       Thùy Linh
.