Tuyên Quang: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động

Thứ Bảy, 19/06/2021, 05:22 [GMT+7]
    Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 12/63 trong bảng xếp hạng và thuộc vào nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt điểm cao nhất với 44,40/80 điểm, tăng 1,43 điểm so với năm 2019. Bảng xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2020 tỉnh Tuyên Quang có 18/29 chỉ số nội dung thành phần được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước. 
 
    Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động”, Tuyên Quang đã thực sự đặt người dân làm chủ thể để cải cách hành chính. Những “rào cản” từ sự chưa hài lòng của người dân về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp từng bước được gỡ bỏ. Đó cũng là giải pháp quan trọng để các cấp chính quyền trong tỉnh nâng cao niềm tin và sự hài lòng của nhân dân.
 
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước điểm cầu tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước điểm cầu tỉnh Tuyên Quang
    Chỉ số thủ tục hành chính công đạt 7,64 điểm xếp vào nhóm đạt điểm cao nhất đã khẳng định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, kho bạc, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân trên 30%, trong đó, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định. Toàn tỉnh hiện có 100% xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa” liên thông. Trình độ nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ phụ trách các lĩnh vực ở Bộ phận “Một cửa” ngày càng được nâng cao. Với những nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận của người dân mỗi khi tới cơ quan công quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Để đạt được kết quả trên, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện đổi mới, sáng tạo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
                                                                                               Thùy Linh
.