Quy định việc khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Thứ Ba, 04/05/2021, 05:34 [GMT+7]
    Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định quy định việc khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước (Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN, ngày 24/02/2021).
 
    Theo Quy định này, 10 hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện; không giải quyết theo quy định. Làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc. Cố ý giải quyết khiếu nại, khởi kiện trái pháp luật. Kết quả giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định. Bao che, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại. Cố tình khiếu nại, khởi kiện sai sự thật. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo việc khiếu nại, khởi kiện. Lợi dụng việc khiếu nại, khởi kiện để tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 
 Một buổi họp giao ban thường kỳ của Kiểm toán Nhà nước
Một buổi họp giao ban thường kỳ của Kiểm toán Nhà nước
    Quy định nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, các cá nhân có liên quan đến kết quả kiểm toán bị khiếu nại hoặc hành vi kiểm toán bị khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
    Theo đó, người khiếu nại có quyền: Khiếu nại kết quả kiểm toán trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán hoặc thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định của pháp luật; Khiếu nại hành vi trái pháp luật của thành viên đoàn kiểm toán gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị mình; Mời luật sư tư vấn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; Tham gia đối thoại, giải trình vụ việc; Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do Kiểm toán Nhà nước thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; Được đề nghị Kiểm toán Nhà nước áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do hành vi của thành viên đoàn kiểm toán gây ra hoặc do việc bắt buộc phải thực hiện báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước nhưng bị khiếu nại; Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó; Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại; Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi hoàn hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Rút khiếu nại và khởi kiện vụ án tại toà án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.
 
    Nghĩa vụ của người khiếu nại: Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; Trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ chứng minh tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; Trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định tạm đình chỉ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Chấp hành nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Quy định nêu rõ quyền của đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, các cá nhân có liên quan đến kết quả kiểm toán bị khiếu nại hoặc hành vi kiểm toán bị khiếu nại: Đưa ra chứng cứ để chứng minh tính hợp pháp của hành vi, kết quả kiểm toán bị khiếu nại; Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ việc giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; Được đề nghị người khiếu nại đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình.
 
    Nghĩa vụ của đơn vị trực thuộc KTNN, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, các cá nhân có liên quan đến kết quả kiểm toán bị khiếu nại hoặc hành vi kiểm toán bị khiếu nại: Tham gia giải quyết hoặc cử đại diện hợp pháp của đơn vị, của đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán tham gia giải quyết vụ việc; tham gia đối thoại hoặc cử đại diện hợp pháp của đơn vị, của đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán tham gia đối thoại; Chấp hành quyết định kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị hoặc hành vi bị khiếu nại khi người có thẩm quyền kiểm tra, xác minh yêu cầu; Dự kiến phương án sửa đổi hoặc hủy bỏ đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán hoặc thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán hoặc xử lý hành vi bị khiếu nại; Tùy theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đối với đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị bị khiếu nại hoặc hành vi trái pháp luật của mình gây ra chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
    Tổng Kiểm toán Nhà nước có quyền: Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết khiếu nại; Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định; Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia giải quyết; Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước; Thành lập Hội đồng kiểm toán để tham khảo ý kiến của Hội đồng kiểm toán theo quy định tại Điều 18 Luật Kiểm toán Nhà nước khi xét thấy cần thiết.
 
    Nghĩa vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước: Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại; Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại; Giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và Quy định này; Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi Tòa án yêu cầu; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại đề nghị; Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết khiếu nại; Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
    Ngoài ra, Quyết định này còn quy định về hình thức khiếu nại kiểm toán, thời hiệu khiếu nại kiểm toán, thời hạn giải quyết khiếu nại kiểm toán, các trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán, rút khiếu nại kiểm toán, các thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý văn bản kiểm toán; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kiểm toán; trách nhiệm giải quyết khiếu nại kiểm toán; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; trả lời kiến nghị về kết quả và hành vi kiểm toán; các căn cứ khởi kiện trong hoạt động kiểm toán… 
Thanh An
.