Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương chín khóa XIII

Thứ Ba, 21/05/2024, 21:43 [GMT+7]
    Chiều 21/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương chín khóa XIII và thông tin chuyên đề quý II/2024. 
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy khối, Ban Chỉ đạo 35 và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy khối.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương chín khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó, Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo nhanh Hội nghị TW 9, khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo nhanh Hội nghị TW 9, khóa XIII
    
    Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương chín, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương chín khóa XIII; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
 
GS. TS. Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề tại Hội nghị
GS. TS. Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề tại Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được GS. TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng hiện nay”.
Đặng Phước
.