Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Thứ Sáu, 10/05/2024, 17:38 [GMT+7]
    Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 4.322 điểm cầu với hơn 207.000 người tham dự quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
 
    Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
    Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo cấp vụ và tương đương của các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, ngày càng đóng góp vai trò quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số doanh nghiệp phát triển lên tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    Đến hết tháng 3/2024, cả nước có khoảng 920.000 doanh nghiệp đang hoạt động; ngoài khu vực doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam còn có sự tham gia có khoảng gần 30.000 hợp tác xã và 5,2 triệu cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp. Đội ngũ doanh nhân phát triển lên đến hàng triệu người. Tính đến hết năm 2022, Việt Nam đã có 172 doanh nghiệp và 325 sản phẩm làm thương hiệu quốc gia, trong đó có một thương hiệu quốc gia đã gây được tiếng vang và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường khu vực và quốc tế.
 
    Để đội ngũ doanh nhân Việt Nam tự tin, vững bước, chung lòng, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phát triển trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với công tác xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh phát triển mới, Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời các cơ chế, chính sách, pháp luật mới để tạo động lực phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
 
    Nghị quyết đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Chính phủ và Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời, nhấn mạnh, trong thời gian tới, những vấn đề trong nước và khu vực đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi doanh nghiệp, doanh nhân phát triển nhanh, bền vững và không ngừng đổi mới để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; phải xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt để nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết để đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; chú trọng tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là giúp doanh nhân Việt Nam tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng đạo đức doanh nhân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần tự tôn pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, liêm chính trong kinh doanh; tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và lao động sáng tạo; nêu cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Phải quản lý tốt, quán triệt tốt, tăng cường thực thi hiệu quả kiểm soát nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết đấu tranh chống các sai phạm trong doanh nghiệp.
 
    Trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Bộ Chính trị về những mặt còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm để khắc phục hạn chế, bảo đảm triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết. Nhất là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện, đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật; xây dựng chính sách đột phá để khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh... Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về doanh nghiệp, doanh nhân để sớm thể chế hóa theo hướng đồng bộ các thể chế, chính sách, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Đặng Phước
.