Đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 27/06/2024, 14:51 [GMT+7]
    Ngày 26/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6/2024.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu các chuyên đề: (1) Kiểm soát truyền thông số và mạng xã hội: Những cơ hội, thách thức trong xã hội công nghệ số giai đoạn hiện nay; (2) Thông tin về hiện tượng Thích Minh Tuệ trong thời gian gần đây. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 7-8/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp và báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực. Tuyên truyền tình hình thế giới và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo theo quan điểm của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc là tuyên truyền mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8, khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.
 
    Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”... Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền các cuốn sách cũng như nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
 
    Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba năm 2023 của Đảng; tuyên truyền Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tuyên truyền tập trung làm rõ kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
                                                                                          Thu Huyền
.