Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Thứ Hai, 17/06/2024, 03:34 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 (giai đoạn thứ nhất: 2023-2026).
 
    Theo Kế hoạch, từ năm 2023-2026, Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo kế hoạch phải rà soát để hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Thanh tra Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đối, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định hướng dẫn thi hành. 
 
Một Cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
Một Cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
    Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cục, vụ đơn vị; đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong ngành Thanh tra theo hướng Chính phủ điện tử và chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ gắn với công khai và minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật nhất là công khai, minh bạch trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; hoàn thiện và xây dựng văn hoá thanh tra trong thực thi công vụ.
 
    Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Thanh tra Chính phủ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức các cuộc thi và nhân rộng nhân tố tích cực, điển hình, tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tập trung thanh tra những lĩnh vực, nội dung dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm... Nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.
 
    Kiến nghị hoàn thiện thể chế, khắc phục những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược phải bám sát nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ phù hợp với chức năng, thẩm quyền theo quy định; xác định thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện.
                                                                                   Hương Giang
.