Cụm thi đua số III: Tọa đàm về xây dựng và thực hiện văn hóa liêm chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 31/05/2024, 18:15 [GMT+7]
    Ngày 31/5/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm, chủ đề: “Xây dựng và thực hiện văn hóa liêm chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Thực trạng và giải pháp”. Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo cấp vụ Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Ban Nội chính 13 tỉnh, thành Cụm thi đua số III và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
    Chủ trì Tọa đàm có đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng.
 
Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm
    Qua phát biểu tham luận, các đại biểu đã trao đổi về nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng về liêm chính, văn hóa liêm chính, công tác giáo dục liêm chính; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt ở từng địa phương trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về liêm chính, văn hóa liêm chính, công tác giáo dục liêm chính nhằm góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Tọa đàm, các đồng chí Chủ trì đánh giá cao các địa phương, trong thời gian qua, đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng và giáo dục văn hóa liêm chính, lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt về văn hóa liêm chính, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của đảng viên, cán bộ. Ban nội chính các tỉnh, thành đã tham mưu cấp ủy phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên các quy định về PCTNTC, thực hành liêm chính, về nêu gương, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, không tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa", quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, không để xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
    Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC chưa hiệu quả. Công tác xây dựng, thực hiện văn hóa liêm chính và công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, học tập liêm chính chưa được quan tâm, chưa có quy định bắt buộc. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc, có nơi còn coi nhẹ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Công tác giáo dục liêm chính hiện nay chưa có nội dung, tài liệu được biên soạn đầy đủ, phương pháp giáo dục còn hạn chế. Chưa có quy định cụ thể của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục liêm chính. Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác PCTNTC chưa cao…
 
    Để việc thực hành văn hóa liêm chính tạo ra những bước đột phá cho việc xây dựng nền hành chính công trong sạch, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, không còn tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: (1) Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC và công tác giáo dục liêm chính gắn với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn để PCTNTC; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm; (2) Chăm lo xây dựng sự đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nêu gương những đồng chí nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản đối đến cùng cái sai. Kiên quyết sàng lọc ra khỏi bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; (3) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những hành vi vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong các hoạt động công quyền, xử lý nghiêm những người làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác kiểm tra, thanh tra của chính quyền các cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, đơn vị, địa phương; (4) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi các văn bản không còn phù hợp; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thường xuyên rà soát, sửa đổi các định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp. Cải thiện chính sách tiền lương và phúc lợi nhằm giảm thiểu tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức, tạo sự an tâm công tác, không bị cám dỗ bởi các hành vi tham nhũng, để có thể nói “không” với tham nhũng, tiêu cực; (5) Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý các chính sách, quyết định, và hoạt động nhà nước, như: thông tin về ngân sách, đấu thầu, đầu tư công và kết quả của các dự án công cộng để tạo ra sự tin từ nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát, nhất trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng; thiết lập các cơ quan giám sát độc lập cùng với việc tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác sai phạm từ nhân dân, nhằm ngăn chặn các hành vi tham nhũng ngay từ khi mới manh nha; (6) Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung giáo dục liêm chính vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức hàng năm. Các ban nội chính phối hợp với trường chính trị, các trung tâm bồi dưỡng đưa “PCTNTC”, “Văn hóa liêm chính”thành chuyên đề để giảng dạy thường xuyên nhằm giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên; (7) Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, lựa chọn một chủ đề hoặc một câu chuyện, tấm gương “liêm chính”, nhất là những câu chuyện về Bác Hồ để giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên học tập và noi theo; (8) Phát huy vai trò cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền. Kịp thời phát hiện, nhân rộng tổ chức, cá nhân thể hiện rõ nét trong văn hóa liêm chính. Phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương và định hướng các cơ quan báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về liêm chính, những cách làm hay, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong giáo dục, thực hiện đạo đức liêm chính.
                                                  Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.