Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Năm, 01/06/2023, 09:59 [GMT+7]
    Ngày 30/5, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại buổi làm việc.
 
    Kính thưa GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương!
    Thưa các đồng chí!
 
    Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tôi trân trọng cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí trong Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã sắp xếp thời gian, có buổi làm việc rất ý nghĩa và thiết thực, giúp Ban Nội chính Trung ương nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Thưa các đồng chí!
 
    Mặc dù thời gian làm việc không nhiều, nhưng các đồng chí đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm đóng góp đối với công tác nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương, nhất là phát biểu chỉ đạo của GS.TS Phùng Hữu Phú. Tôi đề nghị Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các Vụ, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Ban trong thời gian tới và xin lưu ý một số vấn đề sau:
 
    Thứ nhất, phải quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu khoa học và trách nhiệm tham gia nghiên cứu khoa học. Xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để nâng cao năng lực, trình độ, hình thành được những kỹ năng, phương pháp tư duy mới cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của các vụ, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban. Ngay từ ngày đầu mới tái lập, Ban Nội chính Trung ương đã thành lập Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương, do 01 đồng chí Phó Trưởng Ban làm Chủ tịch Hội đồng. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng lý luận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong 08 nhiệm vụ của Ban theo Quyết định 216-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Thực tế thời gian qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban là quá trình hoạt động khoa học (nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm,…), kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện lý luận về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương cũng như các ban Đảng Trung ương là những cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trưc tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng về lĩnh vực được giao phụ trách, do đó phải là những cơ quan vừa nghiên cứu khoa học, vừa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động nghiên cứu khoa học phải chiếm tỷ lệ đáng kể trong khối lượng công việc; cán bộ, công chức làm việc ở các ban Đảng phải là những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực được giao; khắc phục nhận thức coi nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ “làm tranh thủ”, là công việc của riêng Hội đồng Khoa học và cán bộ đăng ký nghiên cứu đề tài. Yêu cầu, đặc điểm này là cơ sở để xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế của các ban Đảng. Mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ phải đam mê, tích cực, tự giác, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ,   dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học, đảm bảo đủ khả năng phát hiện, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Ban, xem đây là phương thức quan trọng tự đào tạo, rèn luyện để trở thành chuyên gia giỏi. Lãnh đạo các vụ, đơn vị phải quan tâm định hướng, đặt hàng, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nghiên cứu khoa học, nhất là tạo điều kiện cho số cán bộ trẻ mới được tuyển dụng từ nguồn sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ của Ban sớm được tiếp cận, tham gia nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học; lấy kết quả nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đồng chí có học hàm, học vị cao với các đồng chí có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao kỹ năng biên tập, với hàm lượng lý luận cao và thực tiễn phong phú, lập luận lô gic, chặt chẽ, thuyết phục. Ban Nội chính Trung ương hiện có 02 phó giáo sư, tiến sỹ; 20 tiến sỹ; 64 thạc sỹ; 06 đồng chí đang theo học thạc sỹ;… đây là nguồn lực rất lớn để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ban trong thời gian tới.  
 
    Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; lấy nhiệm vụ chính trị của Ban làm cơ sở để nghiên cứu khoa học và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo đánh giá chất lượng các đề tài, đề án; khắc phục tình trạng nghiên cứu không gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ban, đề tài, đề án nghiệm thu xong “bỏ tủ”. Muốn vậy: (1) Phải nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp, bám sát chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Nội chính Trung ương, của ngành Nội chính Đảng để xác định hướng nghiên cứu và lựa chọn các đề tài, đề án cụ thể; (2) Nghiên cứu khoa học phải đi trước và tiến hành đồng thời nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành các chủ trương, chính sách, quy định về lĩnh vực nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp; đồng thời phải gắn với tổng kết thực tiễn để phát hiện những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. (3) Kết quả nghiên cứu của mỗi đề tài, đề án phải được chắt lọc, tổng hợp những kết quả chính, kiến nghị, đề xuất cụ thể để báo cáo lãnh đạo Ban; đồng thời góp phần phát triển lý luận về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.
 
    Thứ ba, Hội đồng Khoa học cơ quan cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong việc tham mưu, giúp lãnh đạo Ban tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Khoa học của các ban Đảng khác và các vụ, đơn vị liên quan; huy động các chuyên gia, nhà khoa học; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ban chủ nhiệm các đề tài, đề án triển khai các đề tài, đề án đúng tiến độ, có chất lượng. Trong đó: (1) Tập trung hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành nghiên cứu các đề tài, đề án đã đăng ký theo kế hoạch, nhất là đề tài trọng điểm “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” theo đặt hàng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương để phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; kiên quyết không để tình trạng chậm tiến độ, xin gia hạn thời gian nghiên cứu; (2) Tham mưu lãnh đạo Ban định hướng, đặt hàng các đề tài, chuyên đề khoa học của Ban; khẩn trương hoàn thành đăng ký nghiên cứu các đề tài của năm 2024; (3) Hoàn thành cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học của Ban từ khi tái lập đến nay, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu của Ban; (4) Sớm đề xuất danh mục các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; (5) Khẩn trương tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương nhằm đưa công tác nghiên cứu khoa học của Ban ngày càng đi vào nền nếp, bài bản, hiệu quả.
 
    Thưa các đồng chí!
 
    Kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương thời gian qua có sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí trong Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn nhiều hơn nữa, thiết thực và hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
    Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
.