Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 30/05/2023, 20:27 [GMT+7]
    Chiều 30/5/2023, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi làm việc.
 
    Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Thành viên Hội đồng Khoa học của hai cơ quan.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Theo đó, thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương tiếp tục được đẩy mạnh, nền nếp, bài bản, chủ động, sáng tạo và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Ban. Tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu định hướng nội dung nghiên cứu khoa học cả nhiệm kỳ và hằng năm của Ban; vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo toàn diện trên cả 03 lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021-2026; đề xuất nội dung nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và tổ chức thẩm định, đánh giá, xét duyệt các đề tài, đề án, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Từ năm 2021 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu 22 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng, 01 đề án cấp cơ sở; trong đó, đã hoàn thành 10 đề tài, đề án cấp ban Đảng với kết quả 04 đề tài, đề án đạt loại Xuất sắc, 06 đề tài, đề án đạt loại Khá; các đề tài, đề án được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao, có sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bài bản, có hàm lượng khoa học cao, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của Ban.
 
    Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phối hợp tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức 03 hội thảo quốc gia, 06 tọa đàm khoa học; đăng 147 bài viết của lãnh đạo và cán bộ, công chức của Ban trên Tạp chí Nội chính góp phần quan trọng trong việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, gắn khoa học với ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Thời gian tới, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương xác định, tập trung nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ xây dựng các đề án lớn của Ban theo Chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các đề án theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung nâng cao chất lượng, giá trị ứng dụng, kết quả nghiên cứu đề tài, đề án; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giám sát chất lượng nghiên cứu khoa học của các đề tài, đề án; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương, các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng chí nhấn mạnh, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương ngày càng thiết thực, đi vào nền nếp, do có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Ban. Đồng chí đề nghị, công tác nghiên cứu khoa học cần bám sát hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị của Ban; đưa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là tiêu chí cơ bản, bắt buộc của cán bộ trong việc tuyển chọn, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. 
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phải quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu khoa học và trách nhiệm tham gia nghiên cứu khoa học. Xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để nâng cao năng lực, trình độ, hình thành được những kỹ năng, phương pháp tư duy mới cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của các vụ, đơn vị; phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; lấy nhiệm vụ chính trị của Ban là cơ sở, chất liệu để nghiên cứu khoa học và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ công tác chuyên môn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo đánh giá chất lượng các đề tài, đề án. Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học phải đi trước và tiến hành đồng thời nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành các chủ trương, chính sách, quy định về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; đồng thời phải gắn với tổng kết thực tiễn để phát hiện những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu; kết quả nghiên cứu của mỗi đề tài, đề án phải được chắt lọc, tổng hợp thành những kiến nghị, đề xuất cụ thể để báo cáo lãnh đạo Ban; kết quả nghiên cứu khoa học góp phần phát triển lý luận về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Hội đồng Khoa học cơ quan cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong việc tham mưu, giúp lãnh đạo Ban tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Khoa học của các ban Đảng và các vụ, đơn vị liên quan; huy động các chuyên gia, nhà khoa học; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ban chủ nhiệm các đề tài, đề án triển khai các đề tài, đề án đúng tiến độ, có chất lượng. Đồng chí mong rằng, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn nhiều hơn nữa, thiết thực và hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới.
Đặng Phước - Anh Hưng
.