Long An: Quán triệt nội dung cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 29/05/2023, 11:53 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp. 
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Theo đó, Cuốn sách ra đời với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2-2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Nội dung sách gồm 623 trang, hơn 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần: Phần thứ nhất là “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.
 
Đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của Cuốn sách tại Hội nghị
    Qua Cuốn sách, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung của cuốn sách. Qua đó, yêu cầu triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, mong muốn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm hiểu về nội dung cuốn sách bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống thông tin truyền thông, báo chí, mạng xã hội, sinh hoạt, hội họp, tọa đàm,... để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động.
 
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An  thông báo một số kết quả của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.
 
    Theo đó, Hội nghị lần thứ 7 (giữa nhiệm kỳ) Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 15-17/5, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác; công tác cán bộ.
 
    Hội nghị đã phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả và thành tựu đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                                  P.V
.