Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chủ động tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 16/12/2021, 11:53 [GMT+7]
    Trong tháng 11/2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16-ĐA/TU; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan, của tỉnh, Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai công bố Quyết định và tổ chức kiểm tra đối với Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai công bố Quyết định và tổ chức kiểm tra đối với Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà
    Tham mưu xây dựng báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Cải cách tư pháp tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy. Trình Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tỉnh ủy.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (Đề án 16-ĐA/TU): ban hành báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 16-ĐA/TU năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (báo cáo số 164-BC/BNCTU ngày 12/11/2021); văn bản điều chỉnh nội dung kinh phí đặt hàng thông tin tuyên tuyền năm 2021 (hợp đồng với Đài phát thanh truyền hình tỉnh).
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh: Tiếp tục tham mưu thực hiện cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (theo Quyết định số 08-QĐ/TU, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 10/9/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh): Tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra; dự thảo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.
 
    Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo có Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Báo cáo chuẩn bị nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật hằng tuần trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả biểu quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; báo cáo kết quả rà soát các vụ án, vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành 11 văn bản triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Tiếp tục thực hiện hoàn thành 04 cuộc rà soát, kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra: (1) cuộc rà soát theo Quyết định số 302-QĐ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; (2) Cuộc Kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh; (3) Cuộc khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trực tiếp tại thành phố Lào Cai, các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương và Văn Bàn. (4) cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và Quy định số 11-QĐi/TW; (5) Cuộc giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 16/ĐA-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Thực hiện tốt việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; đôn đốc các kết luận của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 (01 buổi/8 lượt/14 công dân). Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân 06 buổi/15 lượt/16 công dân. Tiếp nhận, xử lý và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý 57/57 đơn, trong đó: Đơn gửi đến Tỉnh ủy 34 đơn, đơn thư gửi đến Ban 23 đơn. xử lý đơn; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 22 vụ án, vụ việc.
                                                                                  Nguyễn Thêu 
                                                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.