Nam Định: Kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Ba, 02/11/2021, 14:06 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, như: Quyết định số 99-QĐ/TU, ngày 04/01/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Công văn số 94-CV/TU, ngày 25/02/2021 về việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Hội Công chứng tỉnh Nam Định (tháng 7/2021)
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Hội Công chứng tỉnh Nam Định (tháng 7/2021)
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh năm 2021 và triển khai tới các cấp, các ngành có liên quan; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; theo dõi các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã thẩm định 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham gia đóng góp ý kiến vào 11 văn bản của Trung ương và 21 văn bản của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg, ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Quyết định 81/QĐ-TTg ngày, 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Luật sư, Luật công chứng, Luật Giám định tư pháp... trên địa bàn tỉnh.
 
    Ngành Công an tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch "Xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; có kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ"; triển khai bố trí công an chính quy tại các thị trấn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như Công an phường; bố trí cán bộ hợp lý, đảm bảo tỷ lệ biên chế giữa công an cấp phòng và cấp huyện đúng theo quy định của Bộ Công an; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, từng bước nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng công tác tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử nhằm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện kiểm sát trực tiếp đối với các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý cấp phòng và viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên năm 2021.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân hiểu về áp dụng Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục những yếu kém trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và kỷ luật công tác để xây dựng Tòa án trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác xét xử.
 
    Cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 37/QĐ-CTHADS, ngày 04/02/2021 về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nam Định; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, có chức danh pháp lý bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định bổ nhiệm đối với chức danh Cục trưởng, bổ nhiệm 01 Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp được quan tâm; trong đó, tập trung triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh 02 trường hợp; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 01 trường hợp; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 04 trường hợp; thu hồi giấy đăng ký hoạt động 01 trường hợp; phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động 03 công ty luật và văn phòng luật sư.
 
    Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP, ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng; chấm dứt hoạt động của 01 văn phòng công chứng; rà soát, đánh giá đề xuất thực hiện chính sách tài chính đối với các tổ chức hành nghề công chứng; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc ngăn chặn giao dịch, xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến bất động sản. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của 02 văn phòng công chứng.
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 12/01/2021 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định; kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và thành lập đoàn đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng năm 2021; Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh ban hành Kế hoạch số 281/KH-HĐPH, ngày 05/4/2021 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Kết quả 9 tháng năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và các chi nhánh đã thụ lý 752 vụ việc/752 lượt người được trợ giúp pháp lý.
 
    Các cơ quan đã chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để thực hiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, làm công tác tư pháp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tư pháp cấp xã thường xuyên được quan tâm, kiện toàn, bổ sung về số lượng và chú trọng chất lượng, đảm bảo chuyên môn về lĩnh vực tư pháp.
 
    Hoạt động kiểm tra, giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. HĐND tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện 12 cuộc giám sát đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp. Các hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần hạn chế sai sót và vi phạm pháp luật trong các cơ quan tư pháp.
Tuệ Minh
.