Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện tốt công tác tham mưu về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 20/02/2020, 16:16 [GMT+7]
    Trong tháng 01/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 501-BC/TU về kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 470-KL/TU về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi chế độ đối với thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định; Công văn số 1461-CV/TU tham gia ý kiến đối với dự thảo Danh mục bí mật nhà nước về lĩnh vực công tác nội chính của Đảng (theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020.
 
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh”
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh”
    Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; văn bản đề nghị một số quan, đơn vị thông tin về tình hình an ninh trật tự, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
 
    Phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: 04 buổi/25 lượt công dân; tiếp đột xuất: 01 buổi/08 công dân; tiếp nhận, xử lý 31 đơn, gồm: 04 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị, phản ánh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý đơn, thư gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 49 đơn; ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. 
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý 08 vụ án, vụ việc, gồm: 02 vụ án về tham nhũng, 03 vụ án kinh tế, 02 vụ án về nội chính, 01 vụ việc kinh tế.
 
    Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy; tham mưu thành lập Tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân: Ban hành Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia Tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; xây dựng dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân.
 
    Tham mưu Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề nợ đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 tại Thành ủy Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên.
 
    Đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân năm 2019.
 
    Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
                                                                                         Hồng Minh
.