Bạc Liêu: Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 30/10/2019, 07:45 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp, nhất là kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021.
 
Bộ Tư pháp kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu
Bộ Tư pháp kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và tổng kết 10 năm tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; triển khai phổ biến và thực hiện Quy định số 2258-QĐ/TU ngày 22/8/2019 về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Chất lượng hoạt động tư pháp ở các khâu tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
    Hệ thống các cơ quan tư pháp đã được quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp được các ngành tư pháp trong tỉnh quan tâm và thực hiện khá tốt; đã bổ nhiệm 32 cán bộ có chức danh tư pháp.
 
    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh có kế hoạch số 44/KH-ĐHPH ngày 13/5/2019 về thông tin, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2019 và Công văn số 195/HĐPHPBGDPL ngày 08/03/2019 về hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù năm 2019. Trong 9 tháng, đã thực hiện 533 vụ việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng theo quy định, tổ chức 34 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, ấp đặc biệt khó khăn, qua đó thực hiện tư vấn tại chỗ 81 vụ việc cho 81 người được trợ giúp pháp lý trên tổng số 1.106 người và cấp phát hơn 4.400 tờ gấp pháp luật.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện kế hoạch giám sát "Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018", nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để kiến nghị, khắc phục góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp.
                                                                                       Nguyễn Hiên
.