Bắc Kạn: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 30/10/2019, 07:06 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn… Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện.
 
    Ngay từ đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định rõ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về lợi ích, nhất là các chế độ đối với người có chức vụ lãnh đạo, quản lý; ban hành quy chế giao khoán, quản lý, sử dụng biên chế và quản lý tài chính nhằm tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí. Thông qua đó, đã hạn chế được tình trạng lãng phí và tiết kiệm được ngân sách trong việc chi, dùng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, nâng cao ý thức tiết kiệm của cán bộ, công chức trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tài sản công… Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đã được ban hành.
 
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện
    Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện các chuẩn mực xử sự theo quy định của Đảng, Nhà nước bảo đảm liêm chính, trách nhiệm và đạo đức công vụ. Nhìn chung, việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực, phong cách ứng xử trong hoạt động giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ công chức với công dân và doanh nghiệp được cải thiện. Tuy nhiên, có 01 công chức cấp xã thuộc huyện Chợ Mới vi phạm quy tắc ứng xử nơi làm việc và đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/01/2019 thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo Đề án số 09-ĐA/TU ngày 13/09/2019 của tỉnh ủy Bắc Kạn. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17-06-2014 thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đã chuyển đổi vị trí công tác 171 cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh, đến nay 100% sở, ngành, huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch ứng dụng công nghệ  thông tin trong hoạt động quản lý. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 36 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và 15 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND 28 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì và thành phố Bắc Kạn  năm 2019.
 
    Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 60/60 cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định. Số người đã kê khai và thực hiện công khai tài sản, thu nhập là 4.620 người (đạt 100%). Tất cả các bản kê khai đều được công khai đúng quy định, sau công khai không có thông tin phản ánh về các bản kê khai tài sản trong năm.
                                                                                       Hồng Minh
.