Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019–2021

Thứ Ba, 29/10/2019, 20:22 [GMT+7]
    Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành pháp luật  về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống liêm chính, cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định; việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ; phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cần gắn với việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.
 
    Tiến độ thực hiện Đề án đến hết năm 2021: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.
 
    UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” đạt hiệu quả.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.