Vĩnh Long: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 279 cuộc cho 8.349 lượt người tham dự

Thứ Ba, 09/05/2023, 07:25 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
    Theo đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được 279 cuộc cho 8.349 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham dự. Qua đó, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động bằng nhiều hình thức như thực hiện việc phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 30 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổ chức, triển khai thực hiện và công khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân giám sát và tham gia quản lý. 
 
    Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập gắn với công tác thông tin báo cáo theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra tỉnh đã ban hành các công văn về việc nộp danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Kết quả, có 40/40 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan của Trung ương, của tỉnh, xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 chi tiết, đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định.
 
    Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với nhiều hình thức phù hợp như công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, công khai trên các kênh truyền thông; thực hiện tốt việc công khai trình tự, thủ tục, thời hạn, kết quả giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền, đúng luật định. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.
                                                                                              Mạnh Hùng
.