Đắk Lắk: Triển khai 70 cuộc thanh tra hành chính và 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Hai, 08/05/2023, 20:04 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. 
 
    Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 108 cuộc thanh tra. Trong đó, có 70 cuộc thanh tra hành chính và 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế gần 3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 579 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 694 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 2,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1 tổ chức và 5 cá nhân.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
    Toàn tỉnh đã triển khai 21 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hiện đã kết luận 7 cuộc tại 7 đơn vị. 
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 768 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 742 vụ việc. Tiếp nhận 1.130 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án; khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến các công ty nông, lâm nghiệp; việc thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất; sai sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; khiếu nại về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức…
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: Một số đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra do nội dung thanh tra liên quan đến nhiều thời kỳ thanh tra; việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. 
                                                                                      Hương Giang
.