Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông

Thứ Sáu, 05/05/2023, 15:18 [GMT+7]
    Ngày 4/5/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông  tổ chức Phiên họp thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tham dự Phiên họp có đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số cơ quan tư pháp có liên quan. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất đánh giá:
 
    Trong quý I/2023, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; nhất là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các Chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đảm bảo theo định hướng của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo, Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới.
 
    Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu: tổ chức 04 phiên họp của Ban Chỉ đạo, 03 phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản để tiếp tục triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo; đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết đối với các vụ án, vụ việc.
 
    Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, như: Công tác tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và qua hoạt động kiểm tra giám sát chưa đạt được như kỳ vọng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung hiệu quả chưa cao; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn thấp so với số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát hiện; công tác đánh giá chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá tài sảnở một số vụ việc, vụ án còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. 
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được thời gian qua, nhất là công tác theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023, trọng tâm là: Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; tiếp tục triển khai các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau các phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Thông báo kết luận, các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Hồng Phước
                                                              (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.