Nghệ An: Đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện trong đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 05/05/2023, 07:03 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 10/3 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhằm đánh giá sát thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Nghệ An năm 2022 theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đảm bảo đánh giá khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ các nguồn lực trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh và các địa phương, đơn vị.
 
    Nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 và Bộ chỉ số, tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 do Thanh tra Chính phủ ban hành. Mỗi nội dung đánh giá yêu cầu phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
    Để thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2022 do Thanh tra tỉnh làm cơ quan thường trực; làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thu thập hồ sơ, tài liệu để chứng minh kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh và tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo Tổ công tác tổ chức đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 cấp tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, thẩm tra, rà soát báo cáo của các đơn vị, địa phương; nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, tiến hành đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 gửi UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023 để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2022 trước ngày 31/5/2023. Phối hợp với Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giải trình kết quả, điểm số với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.
 
    Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, phạm vi quản lý tổ chức quán triệt, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện. Lập Hồ sơ đánh giá gồm: các tài liệu, văn bản làm căn cứ, chứng minh điểm số; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo chỉ đạo của phòng, chống tham nhũng tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; Báo cáo đánh giá, Hồ sơ đánh giá gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) bằng bản giấy và bản điện tử trước ngày 15/4/2023; phối hợp tốt với Thanh tra tỉnh và Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022; kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ theo yêu cầu phục vụ cho công tác đánh giá và giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Tổ công tác, Thanh tra tỉnh khi cần thiết; đảm bảo kinh phí để triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                   Mạnh Hùng
.