Hà Giang: Quán triệt nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 11/05/2023, 21:22 [GMT+7]
    Ngày 11/5, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 206 điểm cầu cấp huyện, xã với hơn 7.500 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu quá trình biên soạn, xuất bản, bố cục tác phẩm; phân tích sâu sắc giá trị, nội dung cốt lõi, những điểm mới, ấn tượng Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
    
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, tác phẩm là tập hợp các bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua; là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tác phẩm được cấu tạo thành 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; nhất quán phương châm “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". 
 
    Cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, quán triệt nội dung Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, quán triệt nội dung Cuốn sách tại Hội nghị
    Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư tại hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa nội dung tác phẩm tích hợp vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tham mưu triển khai đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
                                                                                         P.V
.