Bà Rịa-Vũng Tàu: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Bảy, 15/01/2022, 06:37 [GMT+7]
    Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả bước đầu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, trong năm 2021, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Thực hiện chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021… Ngoài ra, trong năm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiều báo cáo liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng gửi các cơ quan quản lý cấp trên.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan thông qua các hình thức, như lồng ghép trong các buổi họp giao ban định kỳ; sinh hoạt Đảng, đoàn thể; đăng tải trên trang thông tin điện tử, website nội bộ; phần mềm quản lý văn bản Idesk…
 
    Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, tiết kiệm tăng thu nhập đều được công khai, minh bạch... Các cơ quan chức năng, chính quyền trong tỉnh cũng tổ chức đối thoại, công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở... các lĩnh vực như sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Năm 2021, có 693 đơn vị (đạt tỷ lệ 100%) trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập dưới hình thức như niêm yết công khai; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp. Trong năm, thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ không phát hiện hành vi tham nhũng. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, báo cáo cũng chưa phát hiện hành vi tham nhũng… Các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, ngày càng có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát công tác phòng, chống tham nhũng …
                                                                                  Văn Hiếu
.