Quảng Nam: Một số kết quả công tác thanh tra năm 2021

Thứ Sáu, 14/01/2022, 09:17 [GMT+7]
    Theo báo cáo, năm 2021, toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 177/177 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm và 32 cuộc thanh tra đột xuất. 
 
    Ban hành 161 kết luận thanh tra (trong đó, có 10 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang), phát hiện sai phạm 32.408,8 triệu đồng và 2.803,1 m2 đất tại 460 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 20.000 triệu đồng và 1.847,6 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 12.408,8 triệu đồng; kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hủy kết quả chỉnh lý biến động với diện tích 955,5 m2 đất. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 151 tập thể, 256 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 27.922,9 triệu đồng. Xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 120 tập thể, 252 cá nhân/157 tập thể, 274 cá nhân vi phạm.
 
Kết quả công tác thanh tra năm 2021 được báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X)
Kết quả công tác thanh tra năm 2021 được báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X)
    Toàn tỉnh tiến hành 91 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 150 đơn vị. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế như nêu trên và đã kiểm điểm trách nhiệm 14/19 tập thể, 18/18 cá nhân vi phạm.
 
    Tổ chức thực hiện 210 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 5.438 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 613 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 10.266 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 602 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 5.679 triệu đồng và kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 13,74 ha đất của Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Nam (đơn vị không có nhu cầu sử dụng đất).Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý 01 đơn vị.
 
    Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 9.061 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 4.196 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt vi phạm hành chính.
                                                                              Hương Giang
.