Thanh tra Chính phủ: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Thứ Sáu, 14/01/2022, 09:20 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Theo đó, Chương trình được ban hành với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực trong cơ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao  động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở tất cả các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Thanh tra Chính phủ. Nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thanh tra Chính phủ tại các đơn vị được thanh tra thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. 
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra
    Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, Thanh tra Chính phủ thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán. Tiết kiệm và cắt giảm bình quân 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) so với dự toán năm 2021. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19; thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện khoán kinh phí theo kết quả đầu ra; tiết kiệm triệt để trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe... Đảm bảo thực hiện hiệu quả phần mềm ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hạn chế việc in ấn, tiết kiệm thời gian chuyển tải thông tin so với phương thức truyền thống; tổ chức các hội nghị truyền hình trực tuyến có chất lượng, phục vụ họp giao ban tháng cũng như các hội nghị truyền hình theo yêu cầu tác nghiệp, quản lý, điều hành của cơ quan; đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm kinh phí thường xuyên, đặc biệt là khoán kinh phí phục vụ đoàn thanh tra gồm chi phí đi lại, tiền phòng ngủ. Không bố trí chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công.
 
    Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chi quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công của Thanh tra Chính phủ có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.
 
    Trong Quản lý, sử dụng tài sản công, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định. Chỉ sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định và có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản.
 
    Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra Chính phủ phải gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch hành động của Thanh tra Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; sử dụng tiền và tài sản của cơ quan được giao đúng mục đích, định mức và tiêu chuẩn; tiết kiệm tiêu dùng cá nhân trong dịp lễ tết, việc cưới, việc tang và lễ hội; khuyến khích gia đình và người thân thực hành tiết kiệm trong đời sống hàng ngày; tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan đối với phần việc được phân công.
                                                                                              P.V
.