Nghệ An: Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021

Thứ Tư, 05/01/2022, 06:04 [GMT+7]
    Năm 2021, bám sát chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm chồng chéo, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Nhất là chú trọng vào trách nhiệm thực hiện công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, những lĩnh vực “nóng” dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trên tinh thần quyết liệt, sai đến đâu kiến nghị xử lý tới đó, áp dụng kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn vi phạm, thu hồi thiệt hại gây ra cho xã hội, nhà nước, cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Nghệ An
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Nghệ An
    Theo báo cáo năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 294 cuộc thanh tra hành chính; 1.037 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 104 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ. Qua đó, đã thu hồi 41.743 triệu đồng và 347 m2 đất; ban hành 2.314 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.860 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 198 tổ chức và 845 cá nhân có sai phạm; phát hiện 02 vụ việc chuyển cơ quan điều tra.
 
    Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, toàn tỉnh đã tiếp 6.354 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp nhận 8.722  đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai, giảm 0,4%  so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 7.081 đơn, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2020; số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ 316 vụ việc giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2020, đã giải quyết được 281/316 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 1.313,8 triệu đồng và 439m2 đất; đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 02 tập thể và 24 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc, với 05 đối tượng.
 
    Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ngành Thanh tra đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh tại 23 đơn vị; kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 01 công chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với 689 lượt công chức, viên chức; rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với 561 thủ tục hành chính với tổng thời gian được cắt giảm là 2.687 ngày; tỷ lệ người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đạt 99,9%, số bản kê khai đã được công khai đạt tỷ lệ 100%; qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đã phát hiện 05 vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
 
    Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tập trung triển khai các hoạt động của cơ quan Thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các cấp, các ngành. Đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao hoạt động công tác thanh tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.
 
    Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/01/2014 và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị... Phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.
                                                                                    Văn Hiếu
.