Lạng Sơn: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế

Chủ Nhật, 09/01/2022, 05:32 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. 
 
    Theo đó, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
 
    Yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn
Một cuộc họp của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn
    Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.
 
    Giao Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, trên cơ sở kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh xem xét, bổ sung vào Kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
                                                                                  Hương Giang
.