Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình chủ động tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 14/01/2022, 07:56 [GMT+7]
    Năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính  Trung ương  xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kịp thời, sát với tình hình thực tế, thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Theo đó, Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thông qua việc  tổ chức  thực  hiện các quy chế phối hợp, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên, tránh được sự chồng chéo, trùng lắp. 
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình
    Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, thông báo, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp (chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị…; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên  địa bàn  tỉnh năm 2019, năm 2020. 
 
    Thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác nội chính, phòng,  chống  tham nhũng thường  xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh; thẩm định các chỉ thị về công tác an ninh trật tự, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng; phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 
 
    Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh. Theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân  dân các  cấp  nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư. Năm 2021 đã tiếp nhận, phân loại và xử lý gần 700 đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển và đơn thư gửi tới Ban. 
 
    Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 7 phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân bảo đảm đúng quy định. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                                          P.V
.