Hội thảo quốc gia về hoàn thiện và thi hành pháp luật theo Văn kiện Đại hội XIII

Thứ Hai, 29/11/2021, 15:50 [GMT+7]
    Sáng 29/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Trung tâm Hội nghị quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp). 
 
    Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà quản lý...
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, hơn 35 năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đã có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, cách đây hơn 15 năm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng năm 2020 và Nghị quyết 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nền tư pháp nước ta trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.
 
    Sau 15 năm thực hiện 2 nghị quyết, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật đã đạt nhiều thành tựu. Nổi bật là hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện một bước cơ bản, bao quát mọi mặt đời sống xã hội, chất lượng không ngừng được nâng lên; thể hiện tư duy tiếp cận mới, phù hợp chuẩn mực chung của thế giới và thực tiễn mới của Việt Nam; bảo đảm tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển như Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự hợp nhất năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cùng nhiều luật mới và khó như Luật Quy hoạch, Luật An ninh mạng… Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã trở thành một nội dung trọng tâm của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quá trình xây dựng pháp luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch. Bảo đảm ngày càng tốt hơn yêu cầu về tính thực thi ngay trong luật, giảm dần nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
 
    Tinh thần thượng tôn pháp luật được đề cao, được quán triệt sâu sắc trong thực tiễn triển khai thi hành pháp luật; kỷ cương, kỷ luật, tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật được nâng lên. Cùng việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều vụ việc làm sai, làm trái pháp luật, nhất là các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… đã được xử lý nghiêm minh, mang lại hiệu quả răn đe, cảnh tỉnh lớn, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
    Tuy nhiên, so với thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Hệ thống pháp luật hiện nay còn cồng kềnh, chồng chéo, một số quy định chưa thống nhất, chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn. Chất lượng của một số luật đã ban hành chưa cao, tính khả thi còn có mức độ. “Có hiện tượng một số luật, một số nội dung của luật ban hành sau mâu thuẫn, xung đột với các luật ban hành trước”; Việc lấy ý kiến nhân dân vẫn còn hạn chế, nhất là với những luật quy định về bảo vệ quyền con người, trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân....
 
    Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương đang tích cực xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Trong đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm của đề án.
 
    Hội thảo đã nhận hơn 60 chuyên đề, tham luận của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn với chất lượng cao. Các đại biểu phát biểu tham luận tập trung vào các nội dung như: Chủ trương, đường lối về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng mà trọng tâm là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước...
 
    Kết quả hội thảo sẽ góp phần quan trọng để các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và hoạt động thực tiễn nghiên cứu, vận dụng, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                                    P.V
.