Hà Nội: Ban hành Quy định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Năm, 25/11/2021, 06:47 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. 
 
    Theo đó, phải bảo đảm nguyên tắc: Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ phải bảo đảm đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị thành phố; phù hợp tình hình thực tiễn, cân đối, hài hòa, vừa bồi dưỡng, rèn luyện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, vừa giữ được sự ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng hai nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển, điều động để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển, điều động chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó.
 
Thành phố Hà Nội ban hành Quy định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức
Thành phố Hà Nội ban hành Quy định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức
    Đối tượng luân chuyển dọc là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển, chưa kinh qua lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, hiện đang công tác tại các ban, ngành, sở, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về các quận, huyện, thị xã; từ cấp trên xuống cấp dưới.
 
    Luân chuyển ngang là luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển giữa các ban, ngành, sở, cơ quan, đơn vị; các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; giữa các xã, phường, thị trấn thuộc cùng quận, huyện, thị xã; giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị ngang cấp trong hệ thống chính trị.
 
    Cán bộ diện luân chuyển phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó, phải còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm), tính từ thời điểm đi luân chuyển. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ.
 
    Thành phố định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh cán bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, đơn vị; được thực hiện công khai, theo kế hoạch. Nghiêm cấm lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ.
                                                                                              Hải Hà
.