Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng

Thứ Tư, 24/11/2021, 06:57 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Mục đích của Kế hoạch là rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các tiêu chí chấm điểm thông qua kết quả chấm điểm của Thanh tra Chính phủ năm 2018, 2019 và tự chấm điểm 2020. Trên cơ sở đó, tỉnh đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao thứ hạng về công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đồng thời để thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Việc rà soát, đánh giá phải khách quan, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua thông qua các tiêu chí chấm điểm. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của địa phương, đơn vị.
 
    Mục tiêu chung là sớm cải thiện những chỉ số thành phần về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm đưa thứ hạng xếp loại đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh bằng và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tập trung xây dựng các giải pháp để có điểm và nâng cao điểm số của các chỉ tiêu, chỉ số thành phần, nhất là các chỉ tiêu có điểm số chiếm tỷ trọng cao và ảnh hưởng lớn đến tổng điểm. Trong đó, các chỉ tiêu không có điểm là: Phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; xử lý hành chính đối với các hành vi tham nhũng; thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính.
 
    Các chỉ tiêu có điểm thấp là: Phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát hiện tham nhũng qua hoạt động giải quyết tố cáo; xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến tham nhũng; thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp.
 
    Các chỉ tiêu có thể đạt điểm cao hơn là: Tổ chức thực hiện của sở, ngành, UBND cấp huyện trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng; kiểm soát xung đột lợi ích, ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ cụ thể gồm: Tổ chức thực hiện của Sở, ngành, UBND cấp huyện trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PCTN; tiếp công dân của người đứng đầu; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018; ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước; phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát và qua giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng; xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; thu hồi tiền, tài sản tham nhũng.
                                                                                  Quỳnh Trang
.