Nghệ An: Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Thứ Tư, 10/11/2021, 06:30 [GMT+7]
    Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, đề án góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý trong việc ngặn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền, trong đó có quy định về các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2016-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII. 
 
Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị về công tác cải cách hành chính
Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị về công tác cải cách hành chính
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trình HĐND tỉnh phê duyệt, 100% các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chỉ tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị số 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế văn hóa công sở; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 717 lượt công chức, viên chức; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 
 
    Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2020 quy định đánh giá, xếp loại, đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có đánh giá, chấm điểm dành cho giám đốc sở, chủ tịch UBND huyện, thành, thị và đánh giá chánh thanh tra sở, ngành và UBND cấp huyện trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn. 
 
    Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, cơ quan điều tra các cấp tỉnh Nghệ An đã thụ lý điều tra 13 vụ/45 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 10 vụ/39 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 8 vụ/30 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, đã phát hiện gây thiệt hại hơn 12,7 tỷ đồng và hơn 207.200 m2 đất; trong đó đã thu hồi đạt 90,4%. 
 
    Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng về quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình phụ trách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện. Trong thời gian này, toàn tỉnh đã xử lý trách nhiệm 4 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trên địa bàn. Nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, chú trọng thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh... 
                                                                                       Mạnh Hùng
.