Hải Dương: Triển khai thực hiện 205 cuộc thanh tra hành chính, 421 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Sáu, 21/02/2020, 15:34 [GMT+7]
    Năm 2019, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt; chủ động theo dõi, rà soát, điều phối kế hoạch thanh tra của các sở, ngành, địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là đối với doanh nghiệp, đảm bảo tiêu chí mỗi doanh nghiệp chỉ thanh tra tối đa 1 lần/1 năm.
 
    Các đơn vị thanh tra sở, ngành và thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra cơ bản đảm bảo theo đúng nội dung kế hoạch đã được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt; chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, góp phần phòng ngừa vi phạm, khiếu nại, tố cáo, lãng phí.
 
Hội nghị triển khai công tác Thanh tra tỉnh hải Dương năm 2020
Hội nghị triển khai công tác Thanh tra tỉnh Hải Dương năm 2020
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ. Lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, dành nhiều thời gian đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của công dân; đơn thư được xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 205 cuộc thanh tra hành chính và 421 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền hơn 77,5 tỷ đồng và 600m2 đất; kiến nghị thu hồi hơn 25 tỷ đồng và 600m2 đất; kiến nghị giảm giá trị quyết toán 39,9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 12,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 7,2 tỷ đồng.
 
    Thực hiện đôn đốc thu hồi sau thanh tra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đôn đốc thực hiện các kết luận của những năm trước và năm 2019; thu hồi 14,6 tỷ đồng trong tổng số kiến nghị phải thu hồi 17,6 tỷ đồng, đạt 82,8%; số tiền chưa thu hồi được chủ yếu ở các cuộc thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong khoảng thời gian 2014 - 2015 và một số cuộc thanh tra năm 2018.
 
    Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 5.289 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 4.762 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện phân loại, xử lý 100% số đơn tiếp nhận.
 
    Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 210/241 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 87,1%); số vụ việc còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung 2 thửa đất nông nghiệp, diện tích 493m2 cho công dân theo quy định của pháp luật; thu hồi số tiền 64,4 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.
 
    Năm 2020 ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo góp phần phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, làm tốt việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Chủ trì điều phối kế hoạch thanh tra giữa các sở, ngành, địa phương; chủ động thực hiện rà soát và tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng thanh tra về kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực mà dư luận quan tâm.
 
    Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị chính xác, khách quan và có tính khả thi nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.
                                                                                Thùy Linh
.