Lâm Đồng: Thực hiện công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 26/10/2019, 08:32 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện công khai trên các lĩnh vực: mua sắm công; xây dựng cơ bản; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bố trí tái định cư; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để công khai các nội dung theo đúng quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên trang tin điện tử thông qua việc tự cập nhập hoặc liên kết, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng
Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo các quy định mới và nghị quyết mới ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công (điều chỉnh quy định về sử dụng xăng xe, văn phòng phẩm, công tác phí, chi phí tiếp khách, hội nghị, mua sắm trang thiết bị…). Toàn tỉnh đã ban hành mới 20 văn bản, sửa đổi; bổ sung 90 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua đó, góp phần đảm bảo việc sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương gắn với công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 62 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, kết quả cho thấy không có trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 58 cán bộ, công chức, viên chức; hình thức chuyển đổi là chuyển từ cơ quan, địa bàn này sang cơ quan, địa bàn khác (kế toán trường học, cảnh sát giao thông, kiểm lâm) hoặc chuyển đổi trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức 04 chuyên mục gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 20/20 sở, ngành, 12/12 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Toàn tỉnh có 86% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chi trả lương và các khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản tại các ngân hàng. Tuy nhiên, tại một số xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải chi trả tiền mặt do Ngân hàng chưa bố trí được máy rút tiền tự động tại các xã này.
 
    Năm 2018, có 8.486/8.486 cán bộ, công chức, viên chức đã kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100%); các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan. Trong kỳ, chưa phát hiện các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
                                                                                    Nguyễn Hiên
.