Hà Nam: Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 25/10/2019, 15:44 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động; công khai trên cổng thông tin điện tử các chương trình kế hoạch công tác, lịch làm việc; công tác quy hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính, công tác cán bộ, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công… được thực hiện công khai dưới nhiều hình thưc như niêm yết tại trụ sở, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, như: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công có sử dụng kinh phí Nhà nước; về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ công tác phí, chi hội nghị, tiếp khách; về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động; thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2019, đảm bảo đúng nội dung, định mức, đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế quản lý tài sản công cho phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn.
 
Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam làm việc tại Sở Công Thương
Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam làm việc tại Sở Công Thương
    Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện; hoàn chỉnh Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Một số cơ quan, đơn vị gắn việc chuyển đổi vị trí công tác với luân chuyển, điều động cán bộ để đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.
 
    Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019; UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; công bố bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính cũ của một số sở, ngành tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc trả lương qua tài khoản theo quy định.
 
    Việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật, được cụ thể hóa trong Công văn số 719-CV/TU ngày 06/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm sát việc kê khai tài sản.
 
    Toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 53 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
                                                                                      Hồng Hà
.