Bến Tre: Thực hiện công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 31/10/2019, 14:53 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thu - chi các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện, theo dõi, giám sát.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019, đã đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre chính thức hoạt động từ ngày 16/5/2019. Ngoài ra, đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp rà soát chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Bến Tre
    Trong kỳ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng và ban hành mới 06 văn bản; sửa đổi, bổ sung 10 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 100% các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã áp dụng việc trả lương qua tài khoản ngân hàng, góp phần thuận tiện cho việc giám sát nguồn thu nhập từ tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động.
 
    Các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Ngày 05/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng, không có trường hợp vi phạm.
 
    Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 04 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 17 công chức.
 
    Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; ISO trong quản lý hành chính, sử dụng ổn định các phần mềm quản lý văn bản và thực hiện tốt việc thanh toán qua tài khoản.
 
    Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 là 8.934 người, đã công khai 100% bản kê khai. Trong đó công khai theo hình thức niêm yết: 5.745 bản (64,3%), và công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 3.189 bản (35,7%).
                                                                                        Trịnh Hoàn
.