Thái Nguyên: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 28/10/2019, 17:15 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, gia đình chủ yếu là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh… Trong kỳ, đã thực hiện 214 lượt tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 14.928 lượt người; in ấn và cấp phát 2.000 cuốn tài liệu "Bản tin tư pháp" đến các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tài liệu phổ biến pháp luật và bổ sung nguồn tài liệu cho tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn.
 
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Thái Nguyên
    Các cơ quan thực hiện ban hành mới 41 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 38 văn bản; thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; không phát hiện có đơn vị vi phạm. Có 39 cơ quan, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; đã phát hiện 03 trường hợp vi phạm; đã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 114 trường hợp, trong đó chủ yếu là công chức cấp xã, kế toán các trường học.
 
    64/64 cơ quan, đơn vị thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định (đạt 100%). Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập: 8.524 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập: 8.524 người (đạt 100%)
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập". Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
                                                                                      Hồng Minh
.