Khánh Hòa: Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

Thứ Hai, 28/10/2019, 16:45 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý các kiến nghị, phản ánh của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; trong đó, triển khai giám sát việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên 04 lĩnh vực: Quản lý đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách; quản lý tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng.
 
Đoàn Giám sát của Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giám sát về tình hình hoạt động và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại UBND huyện Cam Lâm
Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giám sát về tình hình hoạt động và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại UBND huyện Cam Lâm
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quy chế, Quy định và tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 4 và số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình giải quyết 12 vụ án, 04 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Toàn tỉnh đã thực hiện 61 lượt kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; 27 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 63 cuộc kiểm tra về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 236 trường hợp; tập trung quản lý cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ở 3 cấp độ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 17,12% trên tổng số hồ sơ giải quyết, tỷ lệ văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước đạt 98%; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đạt 79,54%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiến hành giám sát và phản biện xã hội; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và nhân dân.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 02 tổ chức; giám sát 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đang thực hiện quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 trường hợp và giải quyết tố cáo đối với đồng chí Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang và Dự án Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương. Qua phản ánh, tố cáo, Thanh tra tỉnh chuyển 01 vụ việc gải quyết đơn tố cáo tại Trường Cao đảng Y tế Khánh Hòa sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý 09 vụ/25 bị can; kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung 06 vụ/23 bị can; đang tiếp tục điều tra 03 vụ án/02 bị can và điều tra bổ sung 01 vụ/11 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 08 vụ/26 bị can; đã truy tố 07 vụ án/21 bị can; đang giải quyết 03 vụ án/09 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 07 vụ án/21 bị can; trả hồ sơ cho viện kiểm sát 02 vụ/04 bị can; xét xử 05 vụ/17 bị cáo.
Cù Tất Dũng
.